Digitale Algemene ledenvergadering

De ALV bewonersvereniging Gijzenrooi is dinsdag 7 april om 20.00u via een Video-call (Teams) uitgevoerd. Alhoewel wennen voor iedereen ging het prima. Het grootste wapenfeit was de herbenoeming van Maarten als secretaris voor de komende twee jaar!

De agenda:

1. Opening en mededelingen

2. Goedkeuring notulen ALV 3 april 2019 (zie www.gijzenrooi.nl)

3. Aftreden en (her)benoemen secretaris

4. Financiële verantwoording 2019, verslag kascommissie en decharge penningmeester en bestuur over 2019

5. Goedkeuren begroting 2020

6. Eindhoven 100 jaar; oproep nieuwe activiteiten, ideeën

7. Rondvraag en sluiting

Bestuur bewonersvereniging Gijzenrooi