Gedragscode vrijwilligers bewonersvereniging Gijzenrooi (BVG)

1. Algemeen

Veel grenzen in het contact tussen vrijwilligers en jonge deelnemers aan de activiteiten van de vereniging zijn niet eenduidig. De ene deelnemer vindt een aai over de bol prettig, een ander kind vindt het niet prettig om te worden aangeraakt. Hierover kunnen nooit exacte grenzen worden afgesproken die voor alle deelnemers en in alle situaties gelden. Maar er is wel één heel duidelijke grens en dat is de grens dat seksuele handelingen en contacten tussen (jong)volwassen vrijwilligers en minderjarigen, die bij ons komen, absoluut ontoelaatbaar zijn! Daarom hebben wij als vereniging voor al onze vrijwilligers een gedragscode opgesteld. De gedragscode bestaat uit twee delen: regels die bijdragen aan een open, transparante en veilige omgeving voor kinderen én vrijwilligers en de omschrijving van seksueel grensoverschrijdend gedrag die het uitgangspunt is van het tucht- en sanctiebeleid dat door de organisatie wordt gevoerd.

Wanneer je bij ons komt helpen als vrijwilliger vragen wij je deze gedragscode te ondertekenen. Hiermee verklaar je dat je de gedragscode kent en volgens de gedragscode zult handelen.

2. Doel

2.1. BVG acht het voorkómen en bestrijden van psychosociale belasting, in de vorm van (seksuele) intimidatie, discriminatie, agressie, geweld, pesten en ook ander grensoverschrijdend gedrag, van groot belang.

2.2. Discriminatie op grond van ras, leeftijd, levensovertuiging, godsdienst, politieke gezindheid, geslacht, nationaliteit, seksuele gerichtheid, burgerlijke staat en handicap, wordt niet geaccepteerd.

2.3. Tevens wil BVG met deze geragscode het volgende bereiken:

•             Stimuleren van de professionaliteit van de vrijwilligers

•             Bevorderen van goede sfeer waarin de activiteiten plaatsvinden.

•             Bespreekbaar maken van grensoverschrijdend gedrag of onprofessioneel handelen.

2.4. Nieuwe vrijwilligers worden bij hun start geattendeerd op de gedragscode.

2.5. Vrijwilligers, ouders en partners worden op de hoogte gesteld van het bestaan van de gedragscode via de website.

3. De gedragsregels voor vrijwilligers/begeleiders van activiteiten:

3.1. De begeleider zorgt voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de minderjarige zich veilig en gerespecteerd voelt.

3.2. Vrijwilligers accepteren geen discriminerend gedrag, andere beledigende of krenkende uitlatingen of grappen, mondeling of schriftelijk van elkaar, ouders, kinderen of derden en werken niet mee aan en/of nemen zelf geen initiatief tot discriminerend gedrag.

3.3. De begeleider onthoudt zich ervan de pupil te bejegenen op een wijze die de minderjarige in zijn waardigheid aantast.

3.4. De begeleider dringt niet verder door in het privéleven van de minderjarige dan functioneel noodzakelijk is.

3.5. De begeleider onthoudt zich van elke vorm van seksuele benadering en misbruik ten opzichte van de minderjarige. Alle seksuele handelingen, handelingen, contacten en relaties tussen begeleider en minderjarige tot 16 jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel grensoverschrijdend gedrag.

3.6. De begeleider mag de minderjarige niet op zodanige wijze aanraken, dat deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard ervaren zal worden.

3.7. De begeleider zal tijdens evenementen zeer terughoudend en met respect omgaan met minderjarigen.

3.8. De begeleider heeft de plicht de minderjarige naar vermogen te beschermen tegen vormen van ongelijkwaardige behandeling en seksueel grensoverschrijdend gedrag en zal er actief op toezien dat de gedragscode door iedereen die bij de minderjarige is betrokken, wordt nageleefd.

3.9. Indien de begeleider gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragscode en bij vermoedens van seksueel grensoverschrijdend gedrag, is hij verplicht hiervan melding te maken bij het bestuur.

3.10. De begeleider krijgt of geeft geen (im)materiële vergoedingen die niet in de rede zijn.

3.11. In die gevallen waar de gedragscode niet (direct) voorziet, of bij twijfel over de toelaatbaarheid van bepaalde gedragingen ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest van de gedragscode te handelen en zo nodig daarover in contact te treden met het bestuur.

Omschrijving seksueel grensoverschrijdend gedrag met minderjarigen en sanctiebeleid

Onder seksueel grensoverschrijdend gedrag verstaan wij: enige vorm van ongewenst verbaal, non-verbaal of fysiek gedrag met een seksuele connotatie (duiding) dat als doel of gevolg heeft dat de waardigheid van de persoon wordt aangetast, in het bijzonder wanneer een bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende of kwetsende situatie wordt gecreëerd en/of andere handelingen of gedragingen die strafbaar zijn volgens het Wetboek van Strafrecht.

Gedragingen die volgens de bovenstaande omschrijving vallen onder seksueel grensoverschrijdend gedrag, kunnen worden gesanctioneerd door een tuchtrechtprocedure waarin hoor en wederhoor zal plaatsvinden.

Omschrijving discriminatie:

Onder discriminatie wordt verstaan: elke vorm van onderscheid, elke uitsluiting, beperking of voorkeur, die ten doel heeft of ten gevolge kan hebben dat de erkenning, het genot of de uitoefening op voet van gelijkheid van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden op politiek, economisch, sociaal of cultureel terrein of op andere terreinen van het maatschappelijke leven, wordt tenietgedaan of aangetast.

4. Roken, alcohol en drugs

4.1. BVG staat volledig achter het nationaal Preventie akkoord van de Rijks Overheid met maatregelen om in 2040 een rookvrije generatie te hebben. Dit betekent dat alle vrijwilligers op de locaties waar de activiteiten plaatsvinden niet mogen roken.

4.2. Het is verboden tijdens de evenementen die louter voor minderjarigen worden georganiseerd alcohol te gebruiken of onder invloed van alcohol te verkeren. Dit geldt ook voor andere verdovende middelen zoals drugs.

Onder drugs wordt verstaan de stimulerende verdovende en bewustzijns veranderende middelen zoals die opgenomen zijn in de Opiumwet.

Indien een vrijwilligers onder invloed verkeert, zal de toegang tot (de locatie van) hete evenement/activiteit geweigerd worden.

4.3. Bij gezamenlijke evenementen voor volwassen en minderjarigen mag alcoholische drank geschonken worden. Maar ook dan zijn alle vrijwilligers zich ervan bewust van het feit dat men daar dan als zodanig aanwezig is.

5.  Sanctiebeleid

5.1. De sancties bestaan uit het voor korte of langere tijd uitsluiten van vrijwilligerswerk met minderjarigen door persoonsgegevens in een centraal register op te nemen.

Seksueel grensoverschrijdende gedragingen met minderjarigen waarvan het bestuur oordeelt dat deze vallen onder het Wetboek van Strafrecht, zullen bij politie/justitie

worden gemeld.

Ondertekening

Ik verklaar in kennis te zijn gesteld van de inhoud van deze gedragscode en ik zal hiernaar handelen bij de activiteiten georganiseerd door bewonersvereniging Gijzenrooi.

Ondertekening vrijwilliger                                                              Ondertekening bestuur Gijzenrooi

_______________________________                                                         _______________________________

Naam:                                                                                             Naam: